Ane Marie Jørgensen – Arbejdsmiljørepræsentant

Nicolai Lassen – Undervisningsmiljørepræsentant

Ditte Pedersen - Undervisningsmiljørepræsentant

 

Referat fra møde vedrørende undervisningsmiljøvurdering torsdag d. 8. marts kl. 14.15 på kontoret.

Dato: 09. marts 2012


 

Referat

  1. Gennemgang af tilbagemeldingerne fra klasserne

Der er rigtig mange tilbagemeldinger fra klasserne omkring nogle ting, der kan forbedres. Tilbagemeldingerne kan deles op i flere temaer. Se punkt 2.

 

  1. Drøftelse af, hvordan vi arbejder videre ud fra tilbagemeldingerne.

Hvad skal prioriteres nu?

Hvad bliver der taget højde for ved skolerenoveringen?

 

Diverse småreparationer:

Fra forskellige klasser nævnes problemer med skarpe kanter, hængende skabslåger og splinter fra skabene.

Handling: Tonny tager skemaerne med til Per (pedel), som ser videre på det.

 

Bygningsmæssige forhold:

I mellemgruppen og overbygningen klages der over træk og manglende udluftning.

I mellemgruppen og overbygningen savner eleverne grupperum.

Der er for langt til toiletter.

Der kan være støj fra nabolokaler. F.eks. på nordfløjen mellem klasselokaler og fra filmlokalet.

Overbygningen savner mere plads til opbevaring af bøger.

I østfløjen er der træk fra vinduerne og de er ved at rådne.

Der kan være problemer med lysindfald.

I østfløjen kan der være for meget sol i sommerperioden.

Handling: De ovennævnte forhold tages med til byggeudvalget i forbindelse med skolerenovering. Både Mie og Tonny er med til at opstille ønsker.

I forbindelse med udskiftning af lofter i nordfløjen, kommer der nyt lys i klasselokalerne.

 

Fysiklokalet. Der kan komme en underlig lugt, når udsugningen tændes.

Handling: Tonny undersøger nærmere med fysiklærerne.

 

 

Rengøring

Flere klasser oplever, at der mangler rengøring over skabe og på hylder.

Handling: Elevrådet og elevrådets kontaktlærer er i samarbejde med rengøringsdamerne og per i gang med at lave en smileyordning.

 

Inventar

Flere klasser i overbygningen klager over stolene.

Indskolingens elever vil gerne have smartboard.

 

Æstetik

Fra flere klasser gøres der opmærksomt på, at skolen mangler udsmykning.

Handling:   Elevrådet opfordres til at drøfte, hvordan eleverne kunne ønske sig en bedre udsmykning. Gerne så det kan tænkes med i skolerenovering.

 

Legeplads

Flere klasser ønsker en legeplads med flere muligheder.

Handling: I forbindelse med skolerenoveringen skal der også ses på legepladsen.

 

Skemaet omkring god elevadfærd

Der gives en tilbagemelding til klasselærerne, hvor vi vil bede dem om at gennemgå den enkelte klasses resultat.

Der ønskes især fokus på:

Hvordan man snakker/kommunikere med hinanden.

Hvordan man løser konflikter.

Drøftelse af sociale regler og aftaler.

 

  1. Evt.

Næste møde holdes i maj måned for at følge op på handlingerne.

Forslag til møde: tirsdag d. 29. maj kl. 14.15.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Tonny Akselsen